Latest quotes | Random quotes | Vote! | Latest comments | Submit quote

Hans Christian Andersen

Februar

'- Mark og Enge dækkes af den hvide Snee,
Paa de døde Blomster vil ei Livet see;
Dog, mens Vinterkulden trykker Jordens Kyst,
Anelse og Længsel fylder hvert et Bryst -!'

*
Maanen, som en Havfrue, fra den fjerne Old,
Svømmer hen ad Himlen, deilig, men saa kold.
Skoven staaer med Riimfrost, glimrende og hvid,
Drømmer vist i Natten om sin Sommertid,
Om de grønne Blade med den friske Duft,
Om de smukke Blomster og den varme Luft.
Ja, hvert Træ i Skoven har sin Sommer-Drøm,
Der, som Digter-Hjertets, døer i Tidens Strøm.
Mark og Enge dækkes af den hvide Snee,
Paa de døde Blomster vil ei Livet see;
Dog, mens Vinterkulden trykker Jordens Kyst,
Anelse og Længsel fylder hvert et Bryst.

Som et Skyggebilled', sat mod Luftens Blaa,
Staaer hist Herregaarden, der er Taarne paa!
Alt er gothisk gammelt, hvilket Malerie!
Ret som Riddertiden slumrede deri.
Under Vindebroen, ved de frosne Rør,
Er' i Muren Huller; der var Fængsler før.
Vaabenet med Indskrift over Porten staaer,
Og om Vindueskarmen kunstigt Løvværk gaaer.
Mellem to Karnapper groer en mægtig Lind,
Der, ad Vindeltrappen, vil vi træde ind.
Hvilke gamle Døre! og hvor de er' smaae!
Ovenover stolte Hjortetakker staae.

Gjennem hele Fløien strækker sig en Gang,
Maaneskinnet gjør den mere dyb og lang.
Riddersmænd og Fruer, mens vi gaae forbi,
See, som bundne Aander, fra hvert Malerie.
Hvem er vel hin Ridder med det mørke Blik?
Engang stolt og modig, han i Livet gik;
Mægtigt svulmed' Hjertet, Jorden har ham gjemt,
Ei hans Slægt man kjender, her hans Navn er glemt!
Hvilken deilig Qvinde! Liv og Aand man seer.
Og af disse Former er nu intet meer?
Intet meer, undtagen dette Farvespil,
Som hver Livets Sommer meer henbleges vil!
Dette Smiil om Munden, dette Tanke-Blik,
Denne Sundheds-Farve hendes Kinder fik;
Alt er Støv og Aske, Alt i Jorden gjemt,
Og, som Hjertets Drømme, Sorg og - Glæde, glemt!

Tys! fra Salen klinger Toners Harmonie,

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Related quotes

Hans Christian Andersen

Dykker-Klokken

Det var i Aaret — — ak! nu kan jeg Aaret ikke huske;
Men Maanen skinnede ret smukt paa Træer og paa Buske.
Vor Jord er intet Paradiis; som Praas tidt Lykken lyser;
Om Sommeren man har for hedt, om Vinteren man fryser.
At melde i en Elegie, hvor tidt vi her maae græde,
Det nytter jo til ingen Ting, kan ei en Christen glæde.
Det var i Aaret, som De veed, jeg ei kan rigtig huske,
Jeg gik om Aftenen en Tour imellem Krat og Buske;
Det hele Liv stod klart for mig, men jeg var ei fornøiet;
Dog muligt var det Nordens Vind, som fik mig Vand i Øiet.
En Tanke gik, en anden kom, og, for mig kort at fatte,
Tilsidst jeg paa en Kampesteen mig tæt ved Havet satte.
I Ilden er der lidt for hedt, paa Jord, som sagt, man fryser,
Og stige i en Luft-Ballon — — nei! nei! mit Hjerte gyser;
Dog muligt at paa Havets Bund i sikkre Dykker-Klokker
Sit Liv man paa Cothurner gaaer, og ei, som her, paa Sokker.
Saa tænkte jeg, og Reisen blev til næste Dag belavet,
(I Dykker-Klokker, som man veed, kan vandres gjennem Havet).
Af klart Krystal var Klokken støbt, de Svende frem den trække,
Tilskuere paa Kysten stod, en lang, en broget Række;
Snart var det Hele bragt i Stand, jeg sad saa luunt derinde,
Nu gleed da Snoren, Tridsen peeb, jeg blev saa sær i Sinde, -
For Øiet var det sort, som Nat, og Luften pressed' saare,
Den trykkede som Hjertets Sorg, der lettes ei ved Taare. -
Det var, som Stormens Orgel slog — jeg kan det aldrig glemme!
Som naar i Ørknen en Orkan med Rovdyr blander Stemme.
Men snart jeg blev til Tingen vant, og dette saae jeg gjerne;
Høit over mig var ravne-sort, det bruste i det Fjerne.
Der Solen stod saa rød og stor, men ei med mindste Straale,
Saa at man uden sværtet Glas „ihr' Hoheit" kunde taale.
Mig syntes Stjerne-Himlen hist i sin Studenter-Kjole
Lig Asken af et brændt Papir, hvor Smaa-Børn gaae af Skole.
Rundt om mig klarede det op, jeg hørte Fiske bande,
Hver Gang de paa min Klokke løb og stødte deres Pande.
Men Skjæbnen, ak! det slemme Skarn, misundte mig min Glæde,
Og som en Sværd-Fisk var hun nu ved Klokkens Snoer tilstæde,
Og hurtigt gik det: „klip! klip! klip!" rask skar hun Snoren over;
Der sad jeg i min Klokke net, dybt under Havets Vover.
Først blev jeg hed, saa blev jeg kold, saa lidt af begge Dele,
Jeg trøsted' mig; Du kan kun døe, se det er her det Hele.
Men Klokken sank dog ei endnu, den drev paa Havets Strømme,
Jeg lukkede mit Øie til, og lod saa Klokken svømme.
Den foer, ret som med Extra-Post, vist sine tyve Mile,
„Und immer weiter, hop! hop! hop!" foruden Rast og Hvile.
Een Time gik, der gik vel tre, men Døden kom dog ikke,
Saa blev jeg af den Venten kjed, og aabned mine Blikke.
Ak Herreje! ak Herreje! Hvad saae jeg dog paa Bunden!
Den første halve Time jeg som slagen var paa Munden. -
Dybt under mig var Bjerg og Dal med Skove samt med Byer,
Jeg Damer saae spadsere der med store Paraplyer. -

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Hans Christian Andersen

November

'Tredje Reeb ind! - - Op at beslaae Mersseilet! -
Ha, alle Djævle, hvilken Nat! -'

*
Nøgent, øde Sted paa Jyllands Vestkyst.
(Det er Nat og Maaneskin; Skyerne jage hen over det oprørte Hav).

En Skare onde Natur-Aander mødes, de leire sig i Sandet.

Den Første.
Her November har sin Throne,
Hvilken deilig Dandseplads!
Storm og Hav er vort Orchester.
Hør dog, hvilket lystigt Stykke!
Mine Been er Hvirvel-Vinde;
Kom, imens de Andre sladdre
Om de natlige Bedrifter.

Den Anden.
Dette Sted især jeg ynder.
Om en herlig Spas det minder!
See I [rettet fra: i] der det løse Qviksand?
Det er flere Aar nu siden,
Men som nu, just i November,
Kom en lystig Brudeskare;
Klarinet og Violiner
Klang heel lysteligt fra Vognen,
Hvor med Silkebaand om [rettet fra: um] Haaret,
Bruden sad, saa ung og deilig.
Med en Taage jeg dem blænded',
I et Nu de svandt i Sandet.

Den Tredie.
Det er kun i forgaars siden,
Jeg mit Eventyr har prøvet.
Nyligt havde Stormen lagt sig,
Havet hvilte som et Klæde.
Stille laae et Vrag derude,
Alt dets Mandskab længst var borte,
Kun en Mand og tvende Qvinder
Endnu stode der forladte,
Men der laae en Baad paa Dækket,
Stor og bred; de der dem satte.
Manden bortskar [rettet fra: bortskjar] alle Touge,
Undersøgte Alting nøie,
Haabede, naar Vraget sank,
Baaden, frelst fra Dybets Hvirvler,
Let dem bar paa Havets Flade.*
Men eet Toug sig for ham skjulte,
Livet hang ved dette ene.

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Hans Christian Andersen

Marts

'Livets Frihed, Jordens Baand,
Kamp imellem Form og Aand.'

*
Mægtigt Vaarens Pulse banke,
Dog er det saa kold en Tid;
See, imellem Form og Tanke
Viser sig den store Strid;
Aaret giver i det Mindre,
Hvad i Secler Verden gav,
Hvad du seer, hvor Stjerner tindre,
Og i Oldtids sjunkne Grav,
Livets Frihed, Jordens Baand,
Kamp imellem Form og Aand.
*
Jorden.
Ton høit i Tidens Kamp mit stolte Qvad!
En Verden være mig mit Nodeblad,
Urbjergene, som dybt grundfæsted' staae,
De er' de sorte Streger, sat' derpaa,

Og hver Forstening, hvert et Lag deri,
Er Noden til den stolte Melodie.
Hvert Mammuthsdyr, hver Blomst i Stenen bundet
Os synger om et Liv, som er forsvundet,
Om Tidens Stræben, Tidens snevre Baand,
Om Kampen mellem Formerne og Aand.

Hvo sprængte Himlen med sit Stjernetal,
Den vidtudstrakte Ymers Pandeskal,
Den høie Himmelhvælving i sin Skranke -
Hvo, uden Aanden med sin Flamme-Tanke?
Copernikus gav Jorden Liv og Gang,
Stolt alle Sphærerne i Rummet sang,
De gamle Former bort som Avner fløi,
Og Verden blev saa navnløs stor og høi.

Den vilde Søgang bryder stolt hver Skranke,
Og Klippen brister, som den skjøre Planke,
bliver Land og Landet atter ,
Men dobbelt skjøn sig reiser Ø ved Ø,
Det indre Liv sig lader ei betvinge.
See! Skovene fra Jordens Muld fremspringe,
Fixstjernens Skjær naaer ned til Jordens Bugt,
Skjøndt Secler svinde i dens snare Flugt,
Men Rummet ei kan Kraftens Straale dæmpe,
Forgjæves Titans Børn mod Himlen kjæmpe.
Brænd Byer af, riv ned med Tiger-Kloe,
Strøe Salt i Gruset, at ei Græs skal groe! -
Dog reiser Aanden atter Steen ved Steen,

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Breed Pigeon Lofts

breeds of oscar fish breeds of owl breeds of owl in central florida breeds of owls breeds of oxen breeds of painted turtles breeds of parrots breeds of patterdale dog breeds of peacocks breeds of pekinese breeds of pelican breeds of penguin breeds of penguins breeds of pet birds breeds of pet mice breeds of pet rabbits breeds of pet rat breeds of pet rats breeds of pet rats info breeds of pet turtle breeds of pheasants breeds of pigeon breeds of pigeons breeds of pigs for farming breeds of pigs ireland breeds of pigs list breeds of pit bulls breeds of pitbull breeds of pitbull terriers breeds of pitbulls breeds of pointing dogs breeds of polar bears breeds of pomeranian breeds of pomeranians breeds of poneys breeds of ponies breeds of ponies for s breeds of pony breeds of ponys breeds of pooch dogs duke breeds of poodles breeds of poultry ducks breeds of poultry for meat breeds of poultry kept in kenya breeds of ptbulls breeds of puppies from a-z breeds of python breeds of pythons and boas breeds of quail breeds of rabbit breeds of rabbit pet care breeds of rabbits breeds of rabbits 4h breeds of rabbits for meat breeds of rabbits hotot breeds of rabbits hotot oestrogen cycle breeds of rabbits in hawaii breeds of rabbits in the caribbean breeds of rabbits new zealand breeds of rabbits pictures breeds of rabbits with pictures breeds of rabbitts breeds of rabbots breeds of rabits breeds of racehorses breeds of rarely barking dogs breeds of rat terrier breeds of rats breeds of rescue dogs breeds of retrievers breeds of rhino breeds of roaches breeds of rodeo bulls breeds of rooster breeds of roosters breeds of rotrolier breeds of russian hamsters breeds of scorpian breeds of scorpion breeds of scorpions breeds of scottish cattle breeds of sea slugs breeds of search and rescue breeds of seeing eye dog breeds of setter breeds of shar pei dogs breeds of shard breeds of shark breeds of sheep and goats breeds of sheep dogs breeds of sheep for wool breeds of sheep goats breeds of sheep in australia breeds of sheep in new zealand breeds of sheep in the uk breeds of sheep in uk breeds of sheep natural sheep breeds of sheep uk breeds of sheepdog breeds of sheepdogs breeds of sheperds breeds of shitzus breeds of short haired cats breeds of shorthaired cats breeds of siamese cats breeds of skunks breeds of sled dogs breeds of small sharks breeds of snakes breeds of snakes oregon breeds of spaniels breeds of spanish bulls breeds of species fox breeds of spider monkeys breeds of spiders breeds of sporting dogs breeds of squirrels breeds of squirrls breeds of steers breeds of strongest dogs breeds of swine breeds of swine and their characteristic breeds of swine and their qualities breeds of tabby cats breeds of teacup dogs breeds of terrier breeds of terrier pictures breeds of terriers in texas breeds of terriors breeds of tetra fish breeds of tetras breeds of tetras fish breeds of the dog breeds of the domestic cat breeds of the most popular dogs breeds of the pitbull breeds of therapy dogs breeds of ticks breeds of tiger breeds of tigers breeds of tomatos breeds of toucan breeds of toucans breeds of tracking dogs breeds of trutles breeds of turtles breeds of tuxedo cat breeds of wading bird breeds of watchdogs breeds of weed breeds of whales breeds of whales and facts breeds of wheat breeds of white dogs breeds of white mice breeds of whote dogs breeds of wild ducks breeds of wild finches in illinois breeds of wild turkey breeds of wildcats breeds of wire hair dogs arabian house the ancient breed arabians horse versus other breeds arabina horse breed araucana chicken breed arba american rare breed association arba approved breed list arba dog breeds arba mini rex breed standard arcane panther dog breed archaic cattle breeds arctic breed dogs arctic breeds rescue arctic dog breed arctic fox breeds arcuna breed chickens arden grange large breed suppliers are afghans a very popular breed are bananas breeded are basset hounds hard to breed are bassets hard to breed are beagels young or old breed are cockatiels aggressive when they bree are dalmations considered a bully breed are dalmations in the bully breed are guppies easy to breed are miniature pinchers a toy breed are miniture pinchers a toy breed are pekingese hard to breed are pugs hard to breed are pure breed dog show over-rated are pure breed dog show overrated are the diffrent breeds of dalmatians are there different breeds of honeybees are white boxers pure breed are zebras a horse breed aredale dog breed argentina breed dog dogo argentina rare breeds argentina rare breeds dobbit argentine horse breed argentinean dogo dog breeds breeder coll ariegeois horse breed arizona cattle breed arkansas breed specific legislation arkansas breed tattoo arkansas rare breeds arkansas rare dog breeds armenian dog breeds arnold green acres breed arnold green acres pig breed arrogance bryan breed purdue art breed clip dog artemis fresh mix small breed artemis fresh mix small breed adult artemis large breed puppy arthritis in cats scottish fold breed arthritis in dog breeds arthritis in large breed dogs arthritis in small breeds of dogs artic breed dogs article breed charleston horse articles on dairy breeds artificial insemination in different hor artisans dying breed aryan breeds as breed dog reincarnate same asa breed asa breed black asa breed mp3 ascan dog breed ashera cat breed ashfaque chowhurdy new breed ashfaque chowhurdy new breed logistics ashira worlds largest cat breed ashlee simpson dog breed ashlet tisdale new puppy breed ashley tisdale breed dog ashley tisdale new puppy breed asian breed goat asian dog breed wrinkled asian dog breeds monkeyface asian dog breeds white asian duck breeds asian goats breed asian horses list of breeds asiandog breeds asiatic chicken breeds images asparagus broccoli cross breed aspca breed guide aspca cat breed guide aspca dog breed aspca dog breeds association breed budenny budyonny rare assyrian cat breed asta dog breed asthma and dog breeds asthma friendly dog breeds at what age can cats breed at what age can hedgehogs breed at what age can mice breed at what age do pigeons breed atika dog breed atlanta cross breed puppies for sale atlanta mixed breed puppies for sale atlas breed dog mini atlas breed of dog atlas of dog breed atoz dog breeds attack of breeds hill attacking dog breeds attle breeds attributes of siamese cat breed attributes of yellow labrador breed auction cat breeds aukesha breed aukesha cattle breed auracuana breed aussie corgi breed info aussie lab mixed breed dog aussie sheepdog breed aussie yorkie mix breed austrailian dog breeds austrailian shepards and breed specific austrailian shepards males ready to bree austrailian shepherd breed austrailian shepherd breed profile austrailian terrier mixed breed australia breeds chickens australia pig breeds australian balinese breed profile australian beef cattle breeds australian bees breed australian blue heeler dog canine breed australian breed of fowl australian breed shepherd standard australian british breeds society sheep australian cattle dog breed standard australian cattle dog mixed breed australian chicken breeds australian chickens breeds australian dairy cattle breeds australian deer breed australian dog breed blue australian dog breeds dingo australian dog breeds dingo like australian dog breeds wikipedia australian jackrussell dog breeds australian labrodoodle breed australian parakeets and their breed australian quarter horse breed history australian sheep dog breed australian shepard breed profile australian shepard dog breed pictures pu australian shepard german shepard mix br australian shepherd breed profile australian shepherd pictorial breed stan australian shepherd pomeranian mixed dog australian shepherd toy dog breed australian shepherd toy dog breed florid australian shepherd working breed standa australian shepherds breed standards australian sheppard breed australian stock horse breed history australian terrier breed rescue australian terrier dog breed australias newest breed of cattle australias newest breed of sheep dog australlian cattle dog breed info australorp use of breed austrian dog breeds austrilian dog breeds auto tags w dog breed automatic breed dog door large autosexing chicken breeds autosexing duck breeds autralian dog breeds autrallian cattle breed autrallian shepherd breed available bulldog puppies champion store average age to breed a mare average life expectancy of dog breeds average lifespan of mixed breed dogs average prices of breeds of dogs average prices of breeds of fogs avian breeds avid outdoors person and dog breed ax breed western ayreshire breed association ayrshire breed ayrshire breed history ayrshire cattle breed ayrshire the cow breed facts ayshire breed az law on dangerous breed az of dog breeds azteca about the breed azteca horse breed azteca the horse breed b j cook new breed baboon breeds baby boa breed baby breed chicken phoenix baby chicken breed chart baby goose breeds baby gosling breeds baby salem rotweiler breeds for sale babylonian half breeds background on chow dog breed backpacking dog breeds bad breed riddim mp3 bad breeded pitbulls bad tempered cattle breeds baddest banndog breed baddest k9 breed baddog breeds badest banndog breed bagel dog breed bagels savanahs new breed bagle hound breed hybridization inbreedi bai ling the breed baldy pigeon breed bali cattle breed bali horse breed bali the horse breed balinese breed nonverbal balinese cat breed nonverbal ball caps dog breeds ball python breeds bambino cat breed ban breed dog ban dog breed pit bull ban owners not breeds ban the deed not the breed bandara chicken breed bandog breed bandog breeds bands on dog breeds bands on dog breeds pit bulls bangkaew dogs breed banndog breed banned breeds in frederick md banned dod breeds banned dog breed banned dog breeds australia banned dog breeds in california usa banned dog breeds in costa rica banned dog breeds in denver banned dog breeds in ma banned dog breeds in new zealand bulldog breed mp3 bulldog breed of america bulldog breed pet names sale information bulldog breed standard altered bulldog breed standings bulldog breeds and hell bulldog breeds pics bulldog half breeds bulldog mix breeds bulldog mixed breed for sale bulldog papillon breed bulldogs english breed characteristics bulldogs for sale hearty breed bullie breed downunder bullie breeds bullies dog breed bullistic dog breed gold charms bullmastiff boxer mix breed bullmastiff breed bullmastiff breed characteristics bullmastiff breed information bullmastiff breed puzzle bullmastiff breed standard bullmastiff breeds bullmastiff cross breed bullmastiff dog breed bullmastiff dog breeds bullmastiff rottweiler mix dog breed bullmastiffs dog breeds bullmastive dog breeds bullmatiff dog breed bulls breeds bulls breeds bucking bulls of spain and breeds bulls that breed wives bullseye breed from target bullshit dog breed bullsnake breed rattlesnake bullterrier breed bullterrier breed gallery bully breed art bully breed decals bully breed designer mixes bully breed dog collars bully breed dogs bully breed dogs magazines bully breed dogs training tips bully breed forum bully breed friendly insurance bully breed group pics bully breed law bully breed law california bully breed magazine bully breed pit bully breed pitbull bully breed pits bully breed pits dallas bully breed pugs bully breed pups bully breed rescue bully breed rescue california bully breed rescue colorado bully breed rescue in cleveland bully breed rescue indiana bully breed rescue memphis bully breed rescue mississippi bully breed rescues illinois bully breed rescues in ohio bully breed san antonio bully breed search bully breed shows bully breed website bully breeds dog behavior bully breeds dog rescues bully breeds for rescue in alabama bully breeds for sale bully breeds forum bully breeds leather collars bully breeds magazine bully breeds of dogs bully breeds rescue bully breeds show bully dog breeds bulverde donkey breed bunker and breeds hill bunker breeds bunker breeds hill bunker breeds hill british won bunker hill and breed hill bunker hill breeds hill ammunition bunny breed outgoing information bunny breed photos bunny breed pictures bunny breed playful outgoing bunny breeds images bunny breeds images full grown bunny breeds jersey wooly bunny care and breeds bunny dog breed bunny rabbit breeds burman cat breed burmese and breed burmese breed burmese cat breed burmese cat breed rescue los angeles burmese cat breeds burmese collie dog breed burmese cross breed cat new zealand burmese pure breeds burmese pythn nesting box egg breed burmese the cat breed burmilla cat breed burmin cat breed burton breed snowboard bush dog breeds bushs baked beans dog duke breed bushawn breed bushman breed bushpig breeds butler breed butler breed crock butterfly species live and breed buy a beagle rat terrier breed buy bulk of eukanuba large breed buy champion cavalier to breed buy evil breed dvd buy evil breed dvd 2003 buy iberoamericana breed horses buy pure breed dogs houston buy pure breed rottweilers buy rare breed poultry buy velocity evil breed dvd canada buying a dog temperments breeds buying a puppy corgi breeders breed buying breeds of rabbits buying pure breed whippet puppies buzz martin vanishing breed by breed percent that bite ca ban bully breed ca ban bully breed pitbull ca pit bull breed blue cacapoo dog breed cadahula dog breed caesar dog food breed cage tags rabbit breed cahoot dog breeds cain corso dog breed cain half breed ren cainan dog breed cairn breed in northern wa cairn breed pacific northwest cairn terrier breed association cairn terrier breed information cairn terrier dog breed cairns terrier dog breed calcium and the giant breed dog calf breeds calico breed calico breed feline calico breeds calico cat breed calico cat breed info calico cat breed pictures calico cat breeds calico cat pure breed calico cats a breed calico dog same breeds california ban bully breed pitbull california blacktail deer cross breeds california breed bulldogs for sale california breed herder california breed of rabbit california breed rabbit in kansas california dog breeds like to bite california large breed dogrescue california quail breed license california rottweiler breed clubs california viscious breed dogs california white chicken breed californian rabbit breed call for blood hate breed mp3 call me friend isreal new breed call of the wild buck breed calm and quiet dog breed calm breed of horse calm breeds of dog calm breeds of dog pictures calm breeds of dogs calm broody chickens breeds calm chickens breeds calm dog breeds good with ren calm hypoallergenic dog breeds calm lap dog breeds calm mellow dog laid back breed calm small breed dogs calmest breed od dog charistics etc calmest breed of dogs calmest dog breed calmest dog breeds calvier spaniel dog breed calving ease beef breeds calving ease heifers breed calving ease heifers breed hereford camargue horse breed can a billy goat breed sheep can a chimp and human breed can a duck breed a goose can a fox and wolf breed can a goat breed a deer can a lion and tiger breed can am all breeds equine can apes and humans breed can bobats breed with house cats can bobcats and house cats breed can bobcats breed with house cats can boxers and dauchands breed can canaries breed with fnches can chimpanzees and humans breed can chipmunks and squirrels breed can corsola breed with cradily can dags breed every six months can deer breed with cattle can dogs breed every six months can dogs breed father to daughter can dogs recognize their own breed can dogs with asthma breed can domestic cats breed with bobcats can donkeys breed can french guinea fowl breed naturally can goats and deer breed can goldfish breed with koi can guineas and peafowl cross breed can hamster and gerbils breed can i breed birds in georgia can i breed charolais to corriente can i breed my maltese can koi and goldfish breed together can koi breed with goldfish can labs and chihuahuas breed can lynx breed with domestic cat can medicham breed with sneazle can mosquitoes breed in salt water can mosquitos breed in fountain can mosquitos breed in running water can mules breed can my rooster still breed akc breed popularity akc breed profile akc breed ranking akc breed rankings akc breed registered akc breed registory akc breed registry akc breed requirements akc breed rescue akc breed rescue shelters akc breed skipper akc breed standard akc breed standard english springer span akc breed standard for labrador retrieve akc breed standard german shepard black akc breed standards akc breed standards daschund akc breed standards disqualification akc breed standards english setter akc breed standards palm download akc breed standings clumber akc breed temperment akc breed with latin motto akc breeds and classifications akc breeds and groups akc breeds by group hound group akc breeds by group miscellaneous class akc breeds by group toy group akc breeds corgi akc breeds eligable akc breeds great pyrenees akc breeds grooming akc breeds of dogs akc breeds of hound dogs akc bull mastiff breed akc canines giant breeds akc cat breeds akc chinese crested breed akc chinese crested powderpuff breed sta akc club breeds akc description of havanese breed akc doberman puppies giant breed akc dog breed cetegories akc dog breed chart akc dog breed descriptions akc dog breed groups akc dog breed jewelry akc dog breed list akc dog breed pbgb akc dog breed pbgv akc dog breed pictures akc dog breed plank akc dog breed platt akc dog breed poster akc dog breed rasta akc dog breed standard books akc dog breeds chart akc dog breeds list akc dog breeds pictures akc dog breeds with pictures akc dogs breeds akc dogs choosing a breed akc dogs large breed akc english mastiff breed akc german hunting dog breeds akc guide to dog breeds akc gun dog breeds akc herding breeds akc hound breeds akc hybred breeds akc hypoallergenic breeds akc indian dog breeds akc japanese chin breed akc kennel club breeds akc labrador breed standard akc labrador breed types akc labs breed description akc large dog breeds akc list of breeds akc list of dog breed akc list of dog breeds akc list of toy breeds akc mastiff breeds akc most popular breeds akc most popular dog breeds list akc mountain dogs breeds akc national breed rescue network akc new breeds recognized 1990 s akc newest breeds akc non registered dog breeds akc non sporting breeds akc non working breeds akc pet breed guide akc point standings by breed akc poodle breeds akc popularity in dog breeds akc pure breeds akc pure breeds miniatures akc purebred breeds akc recognized breeds akc recognized dog breeds akc recognized teacup breeds akc register dog breeds akc registered breed akc registered breed number akc registered breeds akc registered breeds by group akc registered dog breeds akc registry of dog breeds akc rottweiler breed standard akc small breed dog akc small breed dogs akc sporting dog breeds akc standards for small breeds akc terrier breeds akc top 10 breeds panosteitis akc top 25 breed points akc top dog breeds akc top ten breeds 2007 akc toy breeds akc toy dog breed akc tracking titles by breed akg recognized breeds akhal teke breed association united stat akhal teke breed of horse akhal-teke appaloosa breed standard akhal-teke horse breed akia dog breed aa breed information akira breed akira dog breed akita breed akita breed dog akita breed dog japanese other shiba akita breed dogs akita breed history akita breed info akita breed information akita breed of dog akita breeds akita breeds i sacramento akita breeds in sacramento akita dog breed akita dog breed info akita dog breeds akita hybrid breeds akita inu dog breed information akita lab breed akita mix breed dogs akita mixed breeds akita puppy akita dog breed information akito dog breed akron all breed training aks breeds aktion stallion breed aku dog breeds al breeds of dogs alabama breed races alakan malamute cross breed alamo city bully breeds alamo city bully breeds united alan breed ap alapaha blue blood bulldog breed abbb alaphabetical list of dog breeds alaska american staffordshire terrier br alaska pure breed rescue alaskan breed dog malamute alaskan breed dogs alaskan breed puppies alaskan cattle breeds alaskan eskimo breed of dog alaskan husky breed alaskan husky breeds alaskan klee kai breed alaskan klee kai breed with huskey alaskan kotzebue malamute breeds alaskan malamute breed alaskan malamute breed club standard alaskan malamute breed club standard uk alaskan malamute breed info alaskan malamute breed information alaskan malamute breed related gift item alaskan malamute breed standard alaskan malamute dog breed alaskan malamute dog breed info centre alaskan malamutes dog breeds alaskan malamutes mixed breeds for sale alaskian dog breeds alaskian malamute dog breed info alaunt dog breed alaunt dogs breed alba dog breed albanian dog breeds alberta mixed breed rescue album by israel new breed albuquerque breed specific ban alen breed alergy free cats new breed alex breed alexis breed alida breed alien amiga breed review alien breed alien breed 2 download alien breed 2k4 alien breed 3d alien breed 3d 2 alien breed 3d download alien breed amiga alien breed amiga moon alien breed antidote alien breed cheats alien breed colorblind alien breed crackling alien breed crackling mp3 alien breed down fall alien breed download alien breed mp3 alien breed pc download alien breed pc game alien breed pc game download alien breed remake alien breed samples alien breed torrent alien breed tower assault download alien breed tower assualt codes alien breed tower assualt manual alien breed tower assualt protect codes alien like dog breeds aliens breed with sheep aliens new breed software alike tek horse breed alist of dog breeds alive israel new breed alke teke horse breed all 87 breeds dog grooming book all about bukovina sheepdog breeds all about different dog breeds all about dogs breeds all about dogs breeds and pictures all about how to breed leech all about mixed breeds all about morky puppy breed all about papillion breed dogs all about rat terriers breed all about terrier breeds of dogs all about terriers breed all about toy breeds all akc terrier breeds all american horse breeds all animal breed all around israel and new breed all bassetts breeds all bird breeds all boxer breeds all breed animal rescue all breed animal rescue and referral all breed bis and ris all breed bull sale all breed canine rescue indianapolis all breed cat shows all breed club maine all breed data base all breed database all breed dog grooming all breed dog grooming chester all breed dog grooming chester wv all breed dog grooming guide all breed dog herding all breed dog obedience minnesota all breed dog rescue all breed dog rescue northern va all breed dog rescue yucaipa all breed dog rescue yucaipa ca all breed dog rescue yucaipa california all breed dog rescues all breed dog show all breed dog show 2007 maine all breed dog show edmonton sportex all breed dog show louisville ky all breed dog show northern california all breed dog shows all breed dog shows new england all breed dog shows northern california all breed dog shows phoenix arizona all breed dog training all breed dog training columbus ohio all breed dog training georgia all breed dog training orlando fl all breed dog training sacramento ca all breed dog training woodbury all breed dog wall charts all breed dogs all breed dogs and cats all breed feed all breed hearder all breed herder breed of horse originated in czechosolovakia breed of horse originated in czechslovak breed of horse originated on czechoslova breed of horse originating in czechoslov breed of horse origniated in czechslovak breed of horse oringinated czechslovakia breed of horse oringinated in czechoslov breed of horses from czechoslovakia from breed of horses horses breed of horses in czechoslavakia breed of horses in czechoslovakia breed of horses morgan justin figure breed of horses originally from america breed of horses originated in czechoslov breed of lasy breed of livestock cattle breed of livestock oklahoma state univer breed of mastiff argentina breed of mountain dog from poland breed of mustang horse breed of newfoundland dog breed of nixons checkers breed of non barking dogs breed of old yeller breed of pandas in captivity breed of parrot breed of penguin of anartica breed of pet dogs breed of prolific egg laying hen breed of rex firehouse dog breed of rusty of firewall movie breed of sheep developed in idaho breed of sheep for milking breed of sheep in west africa breed of sheep scotland northumberland breed of sled dogs breed of sound breed of terrier and pitbull breed of the biggest dog breed of the wrolds biddest dog breed of toto breed of turtles breed of watch dog breed of watchdogs breed of winn dixie breed of wolf breed of yellow chicks breed ofdogs that usually get parvo breed ohio pure rescue breed ohio rescue toy breed okinawa old peleliu breed old english bantam breed old english bantam brassyback breed old poodle toy until breed on me tonight breed online game breed online virtual creatures breed onsoku line breed or livestock cattle breed oriented dog harnesses breed originator of the lamancha goat breed orphan annie dog breed orpington australorp breed otep breed otep mp3 breed outlaw motorcycle club breed pacu fish breed pajama cardinals breed papillon breed parahnas breed parakeets breed party breed party interacial sex breed pc torrent breed pdf review ruminant breed pedigree equine breed pedigree query breed pedigree software breed pekingese breed pekingese dogs in atlanta breed pet goldfish breed pet key chains breed pet rabbit breed pet rat breed pet snake breed pet that virtual breed pheasants breed photo frames and wholesale breed photo poultry breed pichu with volt tackle breed picture of pitbull breed picture pitbull breed pigeon breed pigeon lofts breed pigeon racing breed pigeon racing world breed pigeon russian breed pigmy to angora breed pigxie breed pit bull pitbull for color

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Hans Christian Andersen

Januar

'- Nyfødt Aaret er vorden!
Stolt, med den flagrende Lok, i Storm og i Blæst,
Paa sin vingede Hest
Jager Tiden hen over Jorden - !'
*
Vandringsmanden.
Et Hjem for Samojed og Pescheræ
Viser den frosne Jord med sin Snee;
Men her, som i et Feeland at see,
Staaer det riimfrosne Træ
Og løfter mod Solen sin glimrende Green
Mod en Luft, som Italiens, sortblaa, men reen.
Det er deiligt at see,
Hvor over den hvide Snee
Den sorte Rovfugl svæver,
Og Hytterne hist, hvor Røgen sig hæver,
Hvor Pigen strøer Korn af sin lille Kurv
For den qviddrende Spurv.
- Ja, nyfødt Aaret er vorden!
Stolt med den flagrende Lok, i Storm og i Blæst,
Paa sin vingede Hest
Jager Tiden hen over Jorden,
Trykker med faderlig Arm
Sine Børn, de kommende Aar, til sin Barm.
Er Maanen i Næ tolv Gange vorden,
Svæver et Barn fra hans Bryst til Jorden,
Hvorfra den ventende Broder vil stige
Igjen til sit evige Rige.
Thi Himmelens mægtige Blaa er det Hav,
Hvor Aaret forsvinder,
Hvorfra det nye oprinder
For vor Jord, denne altid blomstrende Grav.
Tiden
(paa sin vingede Hest).
Min Jord, Du er saa skjøn at see
I Sommer-Grønt, i Vinter-Snee!
Din Kamp, Din Færdsel, Død og Liv,
Alt peger til et Guddoms-Bliv!

Du Hvilepunkt for Tanken gav;
Først saae jeg kun et Taage-Hav,
Det maatte snart for Lyset døe,
Og Du fremstod, men alt var Sø!
Da voxte frem den første Ø,
Med Skov og Frugt og Blomster smaae,
Og Mennesket sin Skaber saae.

Hvert Aar et Barn jeg sendte ned,
Og gjennem Had og Kjærlighed
Det atter sig til Himlen svang,

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Hans Christian Andersen

June

'Glemt er nu Vaarens Kamp og Vinter-Sorgen,
Til Glæde sig forvandler hvert et Suk.
Skjøn som en Brud, den anden Bryllups-Morgen,
Ei længer Barn, og dog saa ung og smuk,
Den skjønne Junimaaned til os kommer;
Det er Skærsommer! -

*
De høie Popler hæve sig saa slanke,
I Hyldetræet qviddrer Fuglen smukt.
Paa Gjærdet groer den grønne Humle-Ranke,
Og Æble-Blomstret former sig til Frugt.
Den varme Sommerluft fra Skyen strømmer,
Sødt Hjertet drømmer!

Paa Engen slaae de Græs; hør, Leen klinger.
Paa Himlen smukke Sommerskyer staae.
Og Kløvermarken Røgelse os svinger,
Mens høit i Choret alle Lærker slaae.
- Med Vandringsstav hist Ungersvenden kommer
Hjem i Skærsommer.


Ungersvenden.
Alt jeg Kirketaarnet øiner,
Spiret kneiser stolt derpaa.
Og hvor Marken hist sig høiner,
End de fire Pile staae.
Her er Skoven. Store Rødder
Før af Træerne der laae.
Her, som Dreng, jeg plukked' Nødder,
Og trak Jordbær paa et Straa!
- Barndoms Minder mig besjæle!
Jeg vil flyve, jeg vil dvæle!
Grønne Skov, min Barndoms Ven,
Kan Du kjende mig igjen?
Grønne Hæk, du brune Stamme,
Jeg, som før, er end den samme,
Har vel seet og hørt lidt meer,
Ellers Du den Samme seer! -
Her er Pladsen end med Vedet,
Godt jeg kjender Parken der!
Her er Stenten tæt ved Ledet,
Gud, hvor lille den dog er!
Alt jeg kjender her saa godt,
Men det er saa nært, saa smaat -
Det var stort, da jeg var liden,
Jeg er bleven større siden! -
- Lille Fugl paa grønne Qvist,
Saae Du mig derude hist,

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

How A Naked Mole

breed pit bull puppy pictures breed pitbull pics breed pitbull pure breed pitbull snooty breed pitbulls breed platies breed platties breed plecos breed plecostomus breed point tabulating breed points breed points dog breed points havanese breed points veterans breed pomeranians breed poo puppy shih breed poodle chihuahua breed poodle toy breed portuguese water dog breed poultry rare breed predisposition to cruciate injurie breed primarily seal points breed problems with labadoodles breed problems with labradoodles breed professional pug training breed profile american pit bull terrier breed profile bierwer breed profile bierwer yorkshire terrier breed profile british blue breed profile exmoor pony breed profile german bierwer breed profile hungarian hound breed profile hungarian viszla breed profile labrador retriever breed profile maine coon cats breed profile munchkin cats breed profile of the weimaraner breed profile persian cats temperament breed profile schipperke breed profile selle francais breed profile siamese cat breed profile sphynx breed profile sphynx cat breed profiles dog breeds boxer breed puddle of mudd breed puppies breed puppy pure breed puppy teacup breed puppymill rescue toy wolfspirit breed pure rescue breed pygmy goats breed quail breed questionaire breed quiz selector breed rabbit tan breed rabbits for sale kansas city breed rabbits timeline breed racing greyhound breed ragdoll breed ragdoll cats breed rankings breed rap game mp3 breed rare survival trust breed rare turkey breed rarr monster tee breed rat terrier breed receiver breed red cows breed registry usa breed registry wikipedia the free encycl breed reptans breed rescue and virginia breed rescue black labradors breed rescue club minnesota breed rescue corgi breed rescue corgie breed rescue dallas breed rescue feline breed rescue french bulldogs breed rescue georgia breed rescue groups houston texas breed rescue groups in texas breed rescue groups indianapolis indiana breed rescue groups minnesota breed rescue husky breed rescue in colorado breed rescue in illinois breed rescue in michigan breed rescue in new jersey breed rescue jack russell breed rescue list cat breed rescue list co ok breed rescue list utah breed rescue maine coon breed rescue mississippi breed rescue northern virginia breed rescue of south louisiana breed rescue of terriers nz breed rescue organizations lake charles breed rescue organizations list texas breed rescue policies and procedures breed rescue policy and procedures breed rescue springer spaniel breed rescue wa breed rescue wa huesemann breed rescue weimerainer breed rescue zealots breed rescues list national cat breed rescues of mississippi breed rescuing st louis breed rescuw breed responsibly breed restrctions huskies breed restriction laws breed restriction list insurance breed restriction on german shepard dogs breed restrictions akita breed restrictions huskies breed restrictive legislation breed retrievr breed reviews breed rhodesian ridgeback dogs breed roan to dun breed roan to dun genetics breed roan to roan breed roll mp3 breed rooster breed rottie arizona breed rottweiler name ranger location mi breed rottweler breed rough mix breed s tobacco activism guide breed san juan rabbits breed savannah cat breed scarab beetle breed schipperke breed selecter dog quiz breed selection quiz breed selective legislation breed selector breed selector akc breed selector and dog breed selector au breed selector dog breed selector dog iams breed selector dog purina breed selector dog quiz breed selector dominance breed selector interactive breed selector quiz breed selectors breed seminar content breed seminar presentations breed series breed service golden retriever mi breed severum breed severum in a ten gallon breed sheba breed sheep hebridean rare year graze breed sheep in spring breed sheltie breed shi shus breed shiny pokemon breed shitzu breed shiz shus breed short ears black muzzle stocky breed showing papillons ears breed shrimp labrador retriever dog breed labrador retriever dog breed handbook labrador retriever english breed labrador retriever pit bull mixed breed labrador retriever puppies breed nsw aus labrador retriever puppies the dogs bree labrador retriever types breeds labrador retrievers breed distinctive labrador retrievers breeds labrador types of breeds labradore cross breed labradore spaniel cross breed labraodor retreivers labrador breeders l labrodoodle breed labrodor and rottweiler mixed breed lactating small breed dogs lactating small breed dogs calcium lady and the tramp dog breed lady and the tramp dog breeds laege cow breeds lagotta dog breed lagotto romognolo dog breed lahore pigeon breed laika breed club laika breed club uk laika breeds beregovoy laika dog breed laika the dog breed lake pepin half breed lake pepin half breed rolls lakeland terrier breed info lakeside large dog breed rescue lakewood wa dog breed restrictions lama breeds lamancha breed weaknesses lamb breeds and pictures lamb breeds chart lancier dog breed landrace breed landseer breed standard landseer dog breed landseer dog breed information lanois dog breed lap boxer breed lap cat breed lap cat breeds lap dog breeds lap dog mix breeds lapaso dog breed lapdog breeds laperm breed lapponian herder breed standard laps apso breed standard laps psa dog breed lapsa breeds lapsa dog breed lapsa opsa dog breed lapso opso mixed breed with pomeranian lard hog breed larg breed dog boxes for sale large aggressive breeds of dogs large breed 2 leather dog collar large breed animal boarding large breed animal boarding minnesota large breed bat large breed beagles large breed bluetick pitbull puppies large breed boarding kennels az large breed brazilian fella dog large breed brazilian fella dog pictures large breed canine nutrition calcium req large breed canine nutrition research large breed cedar dog house large breed chihuahua large breed chows large breed christmas clothing large breed crate large breed designer dog collars large breed discrimination in parks large breed doag easy to train large breed doberman large breed dog accerseries large breed dog apparel large breed dog bath large breed dog bathtub large breed dog bed large breed dog beds free shipping large breed dog calcium and phosphorus large breed dog clothes patterns large breed dog collar large breed dog collars fish large breed dog collors large breed dog crate large breed dog crate cover large breed dog cysts large breed dog exercise large breed dog exercise guidelines large breed dog exercise warnings large breed dog facts large breed dog feeders large breed dog food protein large breed dog gestation large breed dog gestation period large breed dog harness large breed dog igloo large breed dog items large breed dog kennel large breed dog muzzles large breed dog names large breed dog nutrition large breed dog photo gallery large breed dog ramp large breed dog shock collars large breed dog surgery saint louis large breed dog sweaters large breed dog trivia large breed dog tub large breed dog veteranarians wisconsin large breed doggy door large breed doghouse large breed doghouses large breed dogs and bone problems large breed dogs bloat large breed dogs bloat prevention large breed dogs good with ren large breed dogs great white large breed dogs guard castles large breed dogs hurcules large breed dogs in airline cabins large breed dogs in airplane cabins large breed dogs tan large breed dogs thailand large breed dogs that dont shed large breed duplex dog houses large breed family and protection dogs large breed german shepards large breed german shepherd large breed glucosamine benefits large breed glucosamine chondroitin bene large breed guard dog large breed harnesses large breed horse large breed house cats large breed housecats large breed hypo alergenic large breed hypoallergenic large breed kitten food large breed labradors large breed lamb and rice large breed leather collars large breed leather dog collar large breed leather dog collars large breed litterbox large breed meetup large breed non shedding dogs large breed of catahoulas large breed of dog mountain rescue large breed of doghouses large breed of dogs large breed of domestic house cats large breed of housecat large breed of pet cat large breed pet friendly rental properti large breed pitbull large breed pitbull kennels large breed pitbull terriers large breed pitbulls large breed plastic kennel large breed professional dog clippers large breed puppies in austin tx large breed puppy care briard large breed puppy care kit large breed puppy diet large breed puppy dog food large breed puppy dogfood large breed puppy food large breed puppy food protein large breed puppy food review large breed puppy food sample large breed puppy food trials large breed puppy foods large breed puppy foods lonewolf brand large breed puppy foods wolf large breed puppy foods wolf brand large breed puppy for sale large breed puppy nutrition large breed puppy rescue large breed red heelers large breed reflective vest large breed rescue norco ca large breed rescue ontario large breed rescue quebec large breed resuce evansville in large breed short hair dogs large breed shorthair dog coat sweater large breed size cats large breed soft dog crate large breed south beach dog collars large breed spayed dogs large breed temple dog large breed toys large breed vet in levittown pa large breed veterinarian tucson large breed veterinarians large breed waist belt large breed water dogs large breed whelping box large breeds of cats large breeds of ponies large bully breed large bully breeds large cat breed large cats breed large cats breed exotic large chested medium sized dog breeds large docked tails mixed breed pup large dof breeds large dog breed large dog breed elevated bowl large dog breed english bull hound large dog breed from south africa large dog breed info large dog breed no drool large dog breed pictures large dog breed recipes watch dogs breeds watch horses breed watch monkeys breed watch the breed watch wife breed watchdog breed watchdog breed dog watchdog breed pitbull watchdog breeds watchdogs breeds watching animals breed watching animals breed humans watching wild animals breed watching wives breed water conditions to breed mosquitos water dog breed water dragon breed standards water rescue breed dog water resistant wool breed water spaniel dog breed water test pointing breeds waterdog breed watusi breed of cattle wax worm breed we are a dying breed we breed speed we worship you isarel new breed we worship you israel new breed web foot breeds web-footed dog breeds web-footed hound breeds webbed feet dog breeds webfoot breeds webkinz codes for rare breeds webquest dog breeds website for all dog breeds websites on horse breeds wee-chon mixed breed weenie dogs breeds weight chart dog breeds weight limit on rabbit breeds weimaraner breed weimaraner breed clubs weimaraner breed diseases weimaraner breed info weimaraner breed information weimaraner breed photos weimaraner breed profile weimaraner breed standards weimaraner dog breed weimaraner dog breeds weimaraner mixed breed weimaraner rottweiler cross breed weimaraners dog breed weimer raner breed of dog weimerainer breed standard weimeraner breed weimeraner breed information weimeraner breeds weimeraner dog breed weimeraner dog breed akc weimeraner dog breeds weimeraner rottweiler cross breed weimeraner viszla mix breed weimerarner breed clubs weimereimer breed info weimereimer breed photos weimereiner breed photos weimeriener darker breeds weiner dog breed weinhaimer breed weinheimer breed weinheimer dog breed weinmaraner breed disposition weinmariner breed weinmeraner breed info weinmeraner dog breed weinmeraner dog breed standards weinreimer dog breed weird cross breeds weird crss breeds weird dog breed mixes weird mixed breed animals weirdest dog breed welch dog breed well behaved dog breeds well breed pets well mannered dog breed well-mannered poniy breeds well-mannered pony breeds wellness kibble for small toy breed wells and breed wellsummer chicken breed characteristics welsch terrior breed information welsh breed welsh breed of dog welsh cardigan corgies breed clubs welsh cardin corgi breed info welsh cat breed welsh corgi and collie mix breed welsh corgi breed infomation welsh corgi breed pembroke dog welsh corgi dog breed welsh corgi dog rescue breed purebreds welsh dog breed welsh dog breeds welsh gorgi breed welsh pembrook corgi breed welsh pony breed welsh terrier breed information welsh terrier breed standard welsh terriers and dog breeds welsumer chicken breed wendy rose half breed chronicles were a albatross breeds were did the pitbull breed originate were is the dying breed now werriwa all breeds dog training club wes craven the breed wes cravens the breed west bend insurance dog breed restrictio west half breed scrip 1885 west highland terrier beagle cross breed west highland terrier breed west highland terrier breed info west highland white dog breed west highland white terrier breed standa west highland white terrier dog breed west higland terrier dog breed west indies dog breeds westerhoven dog breed western breed tack michigan western nc all breed dog rescue western painted turtle breed western pond turtle captive breed westhighland terrier breed of dogs westie bichon mix breed dogs westie breed westie breed info westie breed of dog westie breed of dogs westie cairn breed westie dog breed westie dog breeds westie mixed breed dogs westie shih tzu mixed breed dog westies breed westies breeds westies cairn breed westies dog breed westin breed of dog westminster breed 2008 westminster breed club westminster breed judging video westminster dog breeds westminster dog show breed entries westminster dog show breed judging westminster dog show breed winners westminster dog show breeds westminster dog show new breeds westminster new breeds westminster results 2008 breed westminsters dog breeds weston breed of dog westphalian breed registry brand westphalian horse breed westphalian horse breed brands westy dog breed wether goat breed information whales breeds southern ocean what 2 breeds make a clydesdale what age can you breed chihuahuas what age do cats breed what age do i breed labradors what age do you breed maltese what age to breed a cat what age to breed flemish giants what age to breed pigs what age to breed yorkies what age to breed your dog what are animal breeds what are breed rescue groups what are breeds of smart dogs what are breeds unique characteristics p what are bull breeds of cattle what are european breeds of cattle what are gated horse breeds what are pug breeds like what are some cat breeds what are some squirrel dog breeds what are the breeds of llamas what are the oldest horse breeds what breed are cop dogs what breed are ginger cats what breed dog is gentlest what breed dog should i choose what breed dog was lassie what breed dogs fit my personality what breed horse originated in czechoslo what breed horse you what breed horses gladiators ride what breed hosre originated in czechosla what breed is a crusader rabbit what breed is a dolly dog what breed is a jug dog what breed is a morkie dog what breed is a samoyed dog what breed is a silly dog what breed is a tabby what breed is a tobiano what breed is a tuxedo cat what breed is benji what breed is czechoslovakia what breed is devon rex what breed is flicka pug puppies breed pug sheltie mix breed pugalier hybrid breed puggat breed information puggle breed puggle breed info puggle breed information puggle breed traits puggle dog breed puggle dog breeds puggle mixed breed puggles breeds puggles dog breed puggles new breed pugle dog breed pugs and larger breeds pugs breed pugs breed with beagels pugs dog breed pugs getting along with larger breeds pugs to breed puli breed puli breed as a pet puli breeds puli dog breed pulik dog breed pulldoggies working dog breeds pulldoggies working dog breeds text java pulli dog breed pultry breeds punish the breed not the deed punish the deed not the breed punish tjhe deed not the breed puppia dog harness for large breeds puppie breed puppie breed hybrid poodle puppie breed hybrid poodle bichon puppie breeds puppie mix breed puppies all breeds puppies arkansas breed puppies arkansas breed kennel puppies arkansas breed mill puppies breed puppies breed information dog breeds puppies breeds puppies by breed puppies cute breeds puppies diffrent breeds puppies for sale by breed puppies in different breeds puppies mixed breed puppies mixed breed poodles puppies mixed breeds puppies new breeds puppies of mixed breeds puppies small breeds for sale puppies toy breeds puppies what breed puppy and dog breeds puppy birth weight by breed puppy breed puppy breed choice puppy breed finder puppy breed finder quiz puppy breed illinois puppy breed illinois poodle puppy breed info puppy breed information puppy breed photo gallery puppy breed photos puppy breed picks puppy breed pics puppy breed picture puppy breed pictures puppy breed search puppy breed selector puppy breed selector quiz puppy breed shih poo puppy breed test puppy breeds puppy breeds and info puppy breeds and pictures puppy breeds collage puppy breeds identification puppy breeds identify photos puppy breeds list puppy breeds photos puppy breeds pictures puppy breeds that do not chew puppy breeds with pictures puppy care by breed puppy care for small breed dogs puppy care for specific breeds puppy cross breeds for sale puppy cut for maltese dog breed puppy designer breeds michigan puppy development by breed puppy dog breeds puppy dog breeds chihuahua shar pei puppy finder mixed breed puppy food large breed dogs puppy food vs large breed puppy puppy large breed puppy lhaso poo dog breed puppy love a new breed puppy love all breed puppy luv a new breed puppy luv new breed puppy markings breed puppy mills dogs breed pet stores puppy mills i breed dogs puppy mix breed puppy mixed breed puppy mixed breed finder puppy mixed breed wisconsin puppy names by breed puppy names for small breeds puppy nutrition for small breeds puppy page corgi breed pembroke welsh puppy photos by breed puppy pictures all breeds puppy pictures breeds puppy pictures by breed puppy pictures of every breed puppy pictures with breed name puppy pug breed info puppy purse carrier toy breeds puppy shar pei breed info puppy supplies for small breeds puppycat breed info puppys breeds puppys cross breed pur breed dog rescues pur breed spaniel purchase greyhoud pure breed puppy purdue glee club brian breed dismisal purdue glee club brian breed dismissal purdue glee club brian breed resigned pure bred dog breeds pure bred poodle breed pure breed pure breed 100 pound german shepard pure breed adoption pure breed akitas in philadelphia pa pure breed american eskimos pure breed american pitbull puppies pure breed animal shelters in virginia pure breed animal shelters sites pure breed animals cats health informati pure breed australian sheperd california pure breed beagle pure breed beagle puppies pure breed beagles pure breed beagles for sale pure breed beagles in texas pure breed beagles pups for sale pure breed black poddle pure breed blood test pure breed bloodtest pure breed boer goats pure breed boerboel pups pure breed boerboels pups pure breed boxer pure breed boxer pictures pure breed boxer puppies for sale pure breed boxer puppy pure breed boxer pups pure breed boxers pure breed breeding requirements pure breed brindle boxer pure breed brittney spaniel pure breed buldogs pure breed bulldogs pure breed california rabbits pure breed cat pure breed cat rescue pure breed cat rescues pure breed cats pure breed cats for sale pure breed cats kittens pure breed cattle pure breed charolias cattle pure breed chicken pure breed chickens pure breed chickens catologs pure breed chihuahua pure breed chihuahuas pure breed chiken pure breed chinese shitsu pure breed chinese shitsu in maryland pure breed chiuaua pure breed chocolate lab puppy pure breed chow chow puppies pure breed chow dogs for sale pure breed chow puppies pure breed cocker spanial pure breed cocker spanial puppies pure breed cocker spanial puupies pure breed collie breeder pure breed collie in joplin mo pure breed collies pure breed dalmations pure breed deog adoption orange county pure breed dog pure breed dog adoption horse breed societies horse breed societies uk horse breed society horse breed speeds horse breed standards horse breed sub-species horse breed symbols horse breed tatoos horse breed that originated from czechos horse breed that originated in czechoslo horse breed that oriniginated in czechos horse breed the conquistadores rode horse breed thoroughbred horse breed video horse breed with naturally bad temperame horse breed with pictures horse breed zorse horse breeded in czechoslovakia horse breeds horse breeds 101 horse breeds a through z horse breeds a to z horse breeds a z horse breeds and characteristics horse breeds and color horse breeds and colors horse breeds and head shape horse breeds and information horse breeds and pictures horse breeds and pictures of horses horse breeds and prices horse breeds and senior riders horse breeds and their characteristics horse breeds and there pictures horse breeds and training horse breeds and types horse breeds and what they do horse breeds anglo arabs horse breeds az horse breeds biggest horse breeds blue roan horse breeds brands horse breeds by country horse breeds capella horse breeds charger horse breeds clydale horse breeds clydesdale horse breeds definitions horse breeds description horse breeds different training horse breeds draft horse breeds drafts horse breeds education horse breeds f horse breeds fjords horse breeds for cattle drives horse breeds for ren horse breeds for s horse breeds for riding horse breeds from a to z horse breeds from a-z horse breeds from czechoslovakia horse breeds from czeck horse breeds from czeckoslovakia horse breeds german horse breeds gray horse breeds hanoverian horse breeds havasu horse breeds healthy horse breeds horses pictures horse breeds how many horse breeds in ancient greece horse breeds in canada horse breeds in czechoslovakia horse breeds in mauritius horse breeds in sd horse breeds in the 1500-1600 horse breeds in the civil war horse breeds in the world horse breeds info horse breeds irish draught horse breeds largest horse breeds list horse breeds listing horse breeds mauw horse breeds morgan horse breeds morgon horse breeds most bought horse breeds of horse breeds of czechoslavakia horse breeds of czechoslovakia horse breeds of the old west horse breeds of the world horse breeds of the world museum horse breeds of west texas horse breeds oklahoma state horse breeds originated czechoslovakia horse breeds pdf horse breeds pdf horse breeds horse breeds percherons about horse breeds personality horse breeds photo horse breeds pics horse breeds pictures horse breeds pony horse breeds quarterhorse horse breeds ratings horse breeds regency england horse breeds rocky mountian horse breeds selected girls and animals horse breeds sizes draft horse breeds south africa horse breeds south africa endurance horse breeds spanish barbs horse breeds spanish barbs new york horse breeds spped horse breeds starting with n horse breeds summary for s horse breeds tarpan horse breeds that start with a horse breeds that start with y horse breeds trak horse breeds used in show jumping horse breeds warm cold hot bloods horse breeds wikipedia horse breeds with definitions or descrip horse breeds with definitions or discrip horse breeds with dun color horse breeds with feathers horse breeds with picture horse breeds with pictures horse breeds x horse breeds zorse horse by breed horse cock breed horse colors and breeds chart horse colour breed black to chestnut horse colour breeds australia horse cross breeds horse crossbreeds create new breeds char horse farms in michigan breeds horse jokes breed stereotypes horse ky breed incentive aqha horse lover foal stallion world breed horse numbers by breed horse nutrition b breed horse pedigree all breeds horse personalities pictures breeds horse pictures and breeds horse pictures breeds horse pony breed horse pony breeds horse pony breeds of the world horse racing breed horse racing breeds horse rescue breed horse rescues by breed horse roach back breed horse stud breed horse training tack half breed sidepull horse types breeds horse types breeds feathered feet horse zebra cross breed horsee breeds horseland no breed horses all breeds horses and breeds horses breed horses breed by joy mccarty horses breeds horses in breed horses large breed horses rare breed spaniard horses standard breed horses that are breed in czechoslovakia horses thin skin breeds horses to breed hose breeds hose breeds and types hosre breeds hostile breed hot blood horse breeds hot blooded horse breeds hot climate dog breed hot lake water breeds illness hot pepper breeds hot to breed parakeetes hot to breed whites tree frogs hot wheels street breed hothouse tomato breeds hotsheet odp recreation pets dogs breeds hottest dog breeds houdan poultry breed information houdn dog breed hound breed hound breed caps hound breed characteristics hound breed photos hound breeds hound breeds and disposition hound breeds european hound cross breeds hound dog breed hound dog breeds american hound dog breeds pictures hound of the baskervilles breed hound sight breed hound temperament dog breed hound temperment dog breed hound type dog breeds hounds breeds hounds breeds info hounds hunting breeds hourse breeds house breed dog house breeds house cat breed house cat breeds house cats breeds house insurance agressive breed dogs house pet breeds house rabbit breeds house signs with dog breeds housebreaking a puppy toy breed housebreaking dog breeds housebreaking small breed dogs housebreaking small breed puppies housebreaking toy breeds housing different breeds of ducks togeth hovawart breed how a naked mole rat breeds how a red kangaroo breeds how and when do budgies breed how are ligers breeded how are rottweilers breeded how are toy breeds produced how are wholphins breed how big does a pelican breed how birds breed

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Hans Christian Andersen

Den fremmede Fugl

Seer Du Huset med de røde Bjelker i den hvide Muur?
Rundt om kneise stolte Bøge i den store frie Natur.
Seer Du hist, bag Brombærhækken, Drengen med det aabne Blik?
Ene tumler han sig, lystig efter muntre Drenge-Skik;
Men nu standser han og lytter, thi høit oppe paa en Green,
Sidder der en Fugl og synger, o en lille, deilig een!
Ret som Guld og skjønne Perler skinner Hoved jo og Krop,
Og den selv er ikke større end en fyldig Rosenknop.
Drengen og den lille Sanger blive snart fortrolig her,
Og de skiftes til at synge i det røde Aftenskjær.
Men i Drengens Hoved spøger mange rare Eventyr,
Dem han alle vil fortælle for det lille smukke Dyr;
Men see, Fuglen kan dem alle, selv han saae det paa sin Flugt,
Ingen kan som han fortælle, nei, det er dog alt for smukt!
Men det er ei nok med dette, den kan ogsaa hexe lidt;
Tusind Mile kan den flyve, mens den siger „qvirrevit!"
See den flyver, og den kommer, Drengen er saa sjæleglad,
Sjældne Frøkorn bringer Fuglen, indsvøbt i et Rosenblad.
I hvert Frø er skjulte Kræfter, knap er et i Jorden lagt,
Før et Trylleslot der voxer i sin hele, stolte Pragt.
Taget er af Morgenrøde, Søilerne er Bjergets Snee,
Og igjennem Slots-Portalet kan man ind i Himlen see!
Men et andet Frøkorn svulmer til en deilig Sommersky,
Og med Dreng og Fugl den svæver over Skov og Mark og By,
Seiler ind i Aftensolen, o den er saa rød og stor!
Stiger derpaa ind i Himlen, hvor den gode Gud jo boer;
Seer de mange, mange Stjerner, der som hvide Blomster staae,
Jesubarnet og Guds Engle med de store Vinger paa.
Skyen daler atter med dem, bringer dem til Skovens Krat,
Hvor de smukke Alfer lege i den lyse Sommer-Nat,
Og hvor Aanden af hvert Blomster, der henvisner Aar for Aar,
Atter nu i Midnats-Timen duftende for Øiet staaer.
Fra et Frøkorn stiger hurtigt frem en Palme, høi og stor,
Drengen der med Fuglen sidder, Træet meer og mere groer;
Høit det voxer over Skoven, over Skyen mod sin Gud,
Breder stolt sin grønne Krone over hele Jorden ud.
Fjerne Lande, fjerne Have, seer han dybt dernede staae,
Dog imellem Jord og Himmel underlig han længes maae.
Over Skyen, høit deroppe, Hjertet vil mod Jorden ned,
Og fra Jorden vil det atter søge histhvad det ei veed.
Saadan svinder Aar og Dage, Barnets søde Sorg og Lyst,
Øiet bliver da til Flamme, thi det brænder i hans Bryst.
Fuglen flyver, Fuglen kommer, og den flyver bort igjen;
See, da sidder han ved Stranden, stirrer over Fladen hen;
Øiet seer kun Hav og Himmel; Alt er det umaalte Blaae;
Ingen Ø og ingen Skyer, for det trætte Øie staae.
Men see hist, en sneehvid Svane nærmer sig mod Kysten her,
Og sin kjære Fugl han kjender i den stolte Svane der.
See, en Blomsterbaad den trækker, bunden ved sit Vinge-Par!
Og en underdeilig Pige den jo med i Baaden har.

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Hans Christian Andersen

August

'Blomsten dufter, for at brydes!
Frugten modnes, for at nydes!
- Lev og nyd! trara! trara!'

*
Ja, Øieblikket ene er det just,
Der med sit friske Grønt din Vandring smykker,
Thi nyd det, som den duftende August,
Der mellem Vaaren og din Vinter bygger.

See Dig omkring, flyv ei saa vildt afsted,
Fra Livets Sol det gaaer til Gravens Skygge,
Og Sorgen sidder nok paa Hesten med,
Thi pluk hver Frugt, der skabtes for din Lykke.

Hvad Hjertet har, det har Du, søde Trøst!
Det Tabte findes ikke ved at græde;
Nei nyd! thi Livet er en evig Høst,
Og Øieblikket er saa riigt paa Glæde.

- - -

Heden trykker; Østens Varme blunder lidt hos os i Dag!
Som en ægte persisk Fyrste, vil jeg strække mig i Mag.
Grøften er mit Hovedgjærde, smukt den staaer med Kaprifol',
Egetræets grønne Grene skjærme mod den stærke Sol.
Flagrende, men luftig lette Skygardiner hænge ned;
Teppet, hvorpaa jeg har lagt mig, er et broget Blomsterbed.
Kløver, Rølleker, Papaver spille i den grønne Grund,
Og med modne Hindbær hænger Grenen lige ved min Mund.
Nyde, drømme, søde Lykke! see, ved Blomstens Hjerte tyst,
Ligger Bien sødt beruset, Blomst og Bie er Bryst ved Bryst.
Sommerfuglen lystigt flagrer, kysser hvert et broget Blad,
Synger ei, men hvidsker stille Kjærligheds - den veed nok, hvad! -
Ha! en kjølig Luftning zittrer gjennem Skovens grønne Tag,
Høit paa Himlen staaer et Bjergland, Uveirsskyer Lag ved Lag;
Nu, som Kjæmpeseil de svulme, nu er det en Klippehal,
Hør det stærke Echo ruller gjennem Bjergets dybe Dal.
Hver en Fugl sig bange skjuler, og et Gys i Skoven gaaer,
Mens i store Kredse Svalen Jorden med sin Vinge slaaer.
Skyen brister, Regnen strømmer, den betage vil mit Syn!
Himlen viser Flamme-Tanker, Videt gnistrer Lyn paa Lyn.


- I det lille lave Skovhuus staaer jeg, til det er forbi,
Men da Ruderne er knækked', ei for Regn jeg bliver fri;
Konen sidder paa en Træstol, dier Barnet, søde Lyst!
See, de butted' runde Fingre lægger det paa hendes Bryst!
Stormen rusker stærkt i Taget, flyver nu til Markens Neeg,
Favner dem og knækker Axet i sin Elskovs vilde Leeg.

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Hans Christian Andersen

April

'- Frihed, synger Du, April!
med nyfødt Grønt og Sommer-Smiil.'
*
(Strandveien).

En ung Herre (til Hest).
O, April! en deilig Maaned!
En Champagne-Maaned er Du!
Gjennem Snee og Vinterkulde
Du fremsprudler Liv og Varme.
Sommersol og Vinterhagel,
Marken Grøn, og dog lidt Snee!
Mig i Sind og Skind Du ligner,
Som en Draabe ligner Draaben.
Ungdomsglad jeg slynger Armen
Om hver buttet deilig Pige,
Trykker Kys paa Barm og Læbe;
Sværmer nu hos Pleisch og Minni, 1
Siger Vittighed, par Diable!
- Andre Tider Regn og Taage,
Slemme Breve uden Penge;
Creditorer slaae paa Døren. -
Det er nu en Hagelbyge!
Solen skinner! - bort med Griller!
Du April, min egen Maaned!
En Champagne-Maaned er du!

(han jager afsted).
Elskeren (under Træet).
Høit paa Grenen Fuglen gynger;
Hører dog, hvor smukt den synger!
Qviddrer lystigt, hvad den veed,
Synger om min Kjærlighed;

Nævner over tusind' Gange
Hendes Navn i sine Sange.
Hjertet finder atter Ro,
Thi jeg veed, hun er mig tro!
Fuglen.
Vinter-Kulden mig bortskræmmed'.
Bryllup er der nu i Hjemmet;
Bruden var Din Hjertenskjær, -
- Du forstaaer ei Sangen her - !

Elskeren.
Budskab den fra hende bringer,
O, saa saligt , sødt det klinger!
Mig hun seer paa Tankens Strøm
Og i hendes bedste Drøm.
Fuglen.

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Hans Christian Andersen

Bruden i Rørvig Kirke

Klart skinner Maanen paa den nøgne Kyst.
I Præstegaarden er nu Alt saa tyst;
Dog, tyst og stille er det stedse der,
Thi i den øde Egn den ligger her
Paa Tangen, som gaaer langt hist ud i Havet,
Hvor Kirken staaer i Sandflugt halv begravet.
Hvem nærmer sig? — Med stærke Skridt de gaae.
Det er en Skare Mænd med Kapper paa!
Men under Kappen blinker Staalet frem;
Den gamle Præst de gjæste i hans Hjem. -
Alt ryster Porten ved de stærke Slag;
Selv Spurven vækkes under Husets Tag
Og flagrer, bange, fra sin lille Rede,
Til Lyngen paa den sorte Hede.

II
Med Fader-Blik og sølvgraat Haar,
Den gamle Præst nu hos dem staaer;
Men taus som Aander er hver Mand;
De pege mod den nøgne Strand,
Hvor Kirken hæver sin røde Muur,
I den døde Natur.
Han kjender i dem et fremmed Folk;
De vise ham Guld og den skarpe Dolk,
De bede og true — nu drage de bort,
Og Præsten følger i Kjortel sort.
Fast holder han Bibelen under sin Arm,
Men Hjertet banker i Oldingens Barm;
De bane sig Vei gjennem Sandet,
Til Kirken ved Vandet.

III
Rundtom er alt saa øde, man seer kun den nøgne Strand,
Hvor Tangen flagrer i Vinden, henad det hvide Sand.
Saa underligt Bølgerne synge og over Dybet gaae,
De svulme, som Hjertet der længes, derfor de briste maae.
I Maanskinnet stiger Skummet, det hvide Bølge-Liig;
Den hvidgraa Maage flygter med bange, hæse Skrig,
Og slaaer mod Kirke-Ruden sit stærke Vinge-Par.
See Kirken den er oplyst, som aldrig før den var,
Og huult og dæmpet stiger derinde Sangen frem,
Det er, som Tone-Bølgen kom fra de Dødes Hjem.

IV
Af fremmede Mænd er hele Kirken fuld,
De straale sært i Vaaben og i Guld;
Kun tyndt er Skjægget om den brune Kind,
De hylle sig i deres Kapper ind;
Med Raslen Sværdene mod Gulvet slaae;
Man seer en Qvinde ene blandt dem staae,

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Juleaftenen (Christmas Eve )

Hvo minnes ikke
et vær, han tror, ei himlen mer kan skikke?
et vær som om hver sjel, fra Kains til den,
Gud sist fordømte,
den jord forbannet, fra helvete rømte,
som fristet dem å svike himmelen?....
Et vær, hvis stemmes
forferdelser ei mere kan forglemmes?
Thi alle tenkte: det må være sendt
for min skyld ene;
orkanens tordner meg kun meg de mene;
min synd er blitt åndene bekjent...
Et vær, hvis styrke
kan lære prest og troende å dyrke
demoner i det element, hvis brak
den gamle høre
fra barnsben kan i sitt bemoste øre
et skyens jordskjelv, luftens dommedag?
Et vær, som rystet
den sterkes hjerte i dets skjul i brystet,
et himmelvær, hvori sitt eget navn
han påropt hørte
av ånder, stormene forbi ham førte,
mens hver en tretopp hylte som en ravn? Men ravnen gjemte
seg selv i klippen, ulven sulten temte,
og reven våget seg ikke ut.
I huset sluktes
hvert lys, og lenkehunden inneluktes....
I slikt vær, da får du bønner, Gud!

I slikt vær - det var en juleaften -
da natt det ble før dagens mål var fullt,
befant en gammel jøde, nær forkommen,
seg midt i Sverigs ørken, Tivedskogen.
Han ventedes til bygden denne side
fra bygdene på hin, for julens skyld,
av pikene med lengsel, thi i skreppen
lå spenner, bånd og alt hva de behøvde
for morgendagen, annen dag og nyttår.
Det gjorde lengselen spent, men ikke bange;
thi ennu hadde "Gamle-Jakob" aldri
dem sviktet noen jul: Han kom så visst
som juleaftenen selv.
"Tyss! var det atter stormen,
som hylte gjennom grenene? Det skrek.
Nu skriker det igjen." Og Gamle-Jakob
fluks stanser lyttende for annen gang.
Nu tier det. Thi stormen øker på,
som fossen drønner over den, der drukner.
Han vandrer atter. "Tyss! igjen en lyd!"

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Hans Christian Andersen

Juli

'- Alting svulmer, alting gynger,
Bølge, Luft og Hierte synger
Høit din Priis, Du stolte Hav'.
'- Armen jeg om Vennen slynger,
Hiertet sig til Hiertet klynger;
Hver en Sorg, som Barmen tynger,
Svinder hen i Blomsterduft!'
*
Gjærdet staaer med vilde Roser,
Nedenfor er' Tørvemoser,
Storken der paa røde Hoser
Fisker i det lave Vand.
Under disse gamle Pile,
Her paa Stenen vil jeg hvile,
See omkring mig mange Mile,
Medens Garnet de udspile
Nede ved den blanke Strand.

Mægtigt trykker Søen Furen,
Hvor, omkrandset af Naturen,
Fiskerhytten staaer med Muren,
Overgroet af Bukketjørn!
Inde toner Aftensangen,
Mens, med Seilet løst om Stangen,
Baaden lige sætter Gangen
Ind mod Kysten, hvor i Tangen
Lege halvt afklædte Børn.

Lille Baad, det er min Villie,
At med Dig paa Søens Tillie,
Over Skummets hvide Lillie,
Svæver jeg til Skibet der;
Stolt det staaer med sine Master,
Medens Solen, som en Aster,
Rund og rød i Bølgen haster,
Og sin sidste Straale kaster
Hen ad Skibets Seil og Ræer!

Intet Anker længer tynger,
Alting svulmer, Alting gynger,
Bølge, Luft og Hierte synger
Høit din Priis, du stolte Hav!
Du er skjøn, naar Bølgen tier,
Øen ved dit Hierte dier,
Til Begeistring Du indvier
Os ved Stormens Melodier,
Skjøndt hver Bølge er en Grav!

Lystig bort, Du raske Skipper!
Mellem Brændinger og Klipper,

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Hans Christian Andersen

December

'Hver sorgfuld Sjæl, bliv karsk og glad,
Ryst af din tunge Smerte,
Et Barn er født i Davids Stad,
Til Trøst for hvert et Hierte.'

*
(Juleaften).

Ungersve nden.
Dybt i mit Hjerte, hvor hun boer,
Et mægtigt Juletræ der groer,
Og det for hende ene.

Med Tankens Stjernelys det staaer,
Og Troskabs-Fuglen lifligt slaaer,
Bag Haabets grønne Grene.

Alt, hvad jeg har paa Jorden her,
Det finder hun paa Træet der,
Alt er for hende ene.

Jeg skal i Aften hende see,
Der leges Juul, hvo veed, maaskee
Hvad Himlen der mig bygger,

See hendes Sødskende, de Smaae,
Alt lyttende ved Døren staae,
Mens deres Træ hun smykker.

Børnene i Kammeret.
Waldemar.
Saae Du det store Træ, der kom igaar?
Jeg veed, nu er det plantet op derinde.
Og veed Du hvad? Det midt i Salen staaer,
Saa meget Stads paa Grenene de binde.
Jeg troer jeg faaer en nydelig Husar,
Og saa et Buur til begge mine Skader.

Jonna.
Men Jesu-Barnet aldrig seet jeg har,
Han kommer jo deroppe fra Gud Fader,
Og bringer os den hele Stads hvert Aar,
Hvor kan han komme ned og det saa stille?
Mon ogsaa Broder Viggo noget faaer,
Mon Jesu-Barnet veed, vi har den Lille?

Louise.
Det kan Du sagtens troe, til lille Broer
Han ogsaa noget deiligt Stads vil sende,
Han kom jo ned fra Himlen, sagde Mo'er,

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Hans Christian Andersen

Rime-Djævelen

Før jeg med Blæk Papiret vil bemale,
En lille Tale:
Troer, Læser, Du paa Aander, eller ei?
— „Nei!!!" -
Det klang lidt negativt, dog lad saa være,
Hør videre, og svar mig saa, min Kjære!
Naar Du har Ærter spiist, saa mange som Du vil,
Tør Du da nægte, der er Ærter til?
Naar i Din egen Krop en Aand logerer,
Den existerer.
Hver Adams Søn en saadan føle vil,
Og altsaa, seer man, der er Aander til;
Er mit Beviis Dig ikke klart, min Kjære,
Læs Swedenborg — dog, lad det heller være! -
De fleste Aander, som paa Jord har hjemme,
Er slemme;
Blandt Andet opfandt deres Præ-Genie
Tallotterie;
Snørliv for Damer og for Officerer,
Som fælt generer.
En saadan Djævel eller lille Nisse
Tilvisse
Var Slangen som, paa Fransk, i Paradiis
Til Eva sagde: „spiis Madamme, spiis!"
Dog lad mig ei forvidt fra Texten springe,
Men paa Papiret mine Qvaler bringe
Med Pennen af den dræbte Gaases Vinge.
— Orest, forfulgt af Helvedes Chariter
Og Aphroditer,
Selv Don Juan i Flammer
Er Børne-Leeg mod min ukjendte Jammer;
Thi viid, saalangt min Tanke naaer tilbage,
Ak! alle Dage
Seer jeg en lille Djævel mig ledsage;
Han lever i mig, om mig, allevegne,
Dog kan jeg ei hans Skikkelse betegne,
Skjøndt vaagen og i Drømme, hver en Time
Han gjør at jeg maa — rime.
Ved Dødsfald tidt,
Jeg seer han ogsaa plager Andre lidt,
Hvorfor om Aaret
Han har sit Visse paa Aviscontoiret,
Men skjøndt af mig han aldrig noget fik,
Holdt han dog Stik.
I Skolen selv, ved Typto og Amare,
Jeg følte ham i mine Lemmer fare,
Selv ved Examen — disse Farens Dage -
Han turde plage,
Skjøndt midt om Natten Badens Grammatik
Mig skræmmed med sit Robespierre-Blik.

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Hans Christian Andersen

Sommerflugt og Hvile

Gjærdet staaer med vilde Roser,
Nedenfor er' Tørvemoser,
Storken der paa røde Hoser
Fisker i det lave Vand.
Under disse gamle Pile,
Her paa Stenen vil jeg hvile,
See omkring mig mange Mile,
Medens Garnet de udspile
Nede ved den blanke Strand.

Mægtigt trykker Søen Furen,
Hvor, omkrandset af Naturen,
Fiskerhytten staaer med Muren,
Overgroet af Bukketjørn!
Inde toner Aftensangen,
Mens, med Seilet løst om Stangen,
Baaden lige sætter Gangen
Ind mod Kysten, hvor i Tangen
Lege halvt afklædte Børn.

Lille Baad, det er min Villie,
At med Dig paa Søens Tillie,
Over Skummets hvide Lillie,
Svæver jeg til Skibet der;
Stolt det staaer med sine Master,
Medens Solen, som en Aster,
Rund og rød i Bølgen haster,
Og sin sidste Straale kaster
Hen ad Skibets Seil og Ræer!

Intet Anker længer tynger,
Alting svulmer, Alting gynger,
Bølge, Luft og Hierte synger
Høit din Priis, du stolte Hav!
Du er skjøn, naar Bølgen tier,
Øen ved dit Hierte dier,
Til Begeistring Du indvier
Os ved Stormens Melodier,
Skjøndt hver Bølge er en Grav!

Lystig bort, Du raske Skipper!
Mellem Brændinger og Klipper,
Til, hvor Nordens Bjerg-Pynt slipper
Ved den iisomkrandste Pol.
Snart igjen vi vexle dette,
Vi det tunge Anker lette,
Havet ligger, som en Slette,
Palme-Øer Fladen spætte
I den hede Middags-Sol.

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Hans Christian Andersen

Manden fra Paradiis

Der var engang en Enke -
Dog nei! jeg maa mig først betænke;
Hun havde været det, men var nu gift paany,
Med Een fra Thy;
(Det maae vi ikke glemme).

En Aftenstund, da Manden ei var hjemme,
Sad hun med Haanden under Kind,
Selv Theemaskinen var en Smule sovet ind,
(Den ellers sang en Tone, reen og klar,
Og førte tidt ved Bordet den bedste Passiar).
Fra Jordens Taageland,
Fløi Tankerne til hendes første Mand;
Hun kunde ei den søde Sjæl forglemme,
Og ak! den anden var jo ikke hjemme,
— „Du har det godt!" udbrød hun, „fri for Nød
Du sidder i det abrahamske Skjød,
Og seer til os, der i den snevre Stue
Maa plages slemt af Hoste og af Snue!"

Hun taug og faldt igjen i Tanker,
Da hører hun, hvor det paa Døren banker;
Hun skotter hen til Krogen;
„Uh! er der Nogen?"
(Thi hun var bange forja det var hele Tingen -
At see en Aand i den, der havde før slet ingen).
Nu banker det igjen, og saa gaaer Døren op — -
Men det er ingen Aand, nei Een med Kjød og Krop!
Det er en Haandværkssvend, der nu har sprængt sit Buur,
Og gaaer fra By til By og seer paa Guds Natur;
Han gjør Visitter kun, for ei at smægte,
Sligt kalder man: at fægte.

Han var, det saae hun nok, en sælle Een,
Der gik i dette Liv paa sine egne Been;
Og som han sagde det, der noget laae i Tonen,
Der rørte Konen.
Hun spurgte ham, hvorfra han kom, hvorhen han gik;
Og Svaret, som hun fik,
Det var: han drog paa Bursche-Viis,
Nu gjennem Tydskland til Paris. -
Da blev hun i sit Hjerte glad,
Hun dækked' op med Øl og Mad,
Og sagde: „Sæt sig dog, og spiis!
Hvad, reiser han til Paradiis?
O, Herre Gud! i dette Land
Der har jeg jo min første Mand;
Hils ham fra mig og fra vor Datter,
Og hils ham ogsaa lidt fra Fatter!"

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Hans Christian Andersen

October

'- Du har ei Ro, ei Smerte
Tomt er der i dit Hjerte;
Saa døsigt Taagen ligger
Rundt om det visne Krat! -.'
*
Storken er reist til fremmed' Land, Spurven boer i dens Rede;
Løvet falder, men Bærret staaer rødt paa den sorte Hede.
Taagen ligger saa kold og klam, Vedet fældes i Skoven,
Bonden gaaer paa den vaade Mark, vælter Jorden med Ploven.
Over de sorte Muldvarpskud flyver en vildsom Svale,
Skjuler sig mellem Mosens Rør, kan ei synge, ei tale.
Draaben falder saa kold og tung ned fra Træernes Grene;
Minderne leve, uden dem følte sig Hjertet ene.
Som Oceaners dybe Ro førend Stormene stige,
Ja, som et Havblik er der i hele Naturens Rige,
Havblik, Forbudet paa en Storm, snart den stiger med Vælde,
Da skal Skoven staae som et Vrag, alt de Masterne fælde.
Tomhed breder sig meer og meer, her er ei Fryd, ei Smerte;
Livstomt staaer den stolte Naturs svulmende Digterhjerte.

I Vaar Din Sol sig tændte,
Dit unge Hjerte brændte,
Alt blev til Blomst og Blade,
Og Fuglene sang glade -
Din Sjæl var Kjærlighed.
Med Liv Du Alt omsno'ede.
Selv paa Ruinen gro'ede
Den grønne Vedbend'-Ranke;
Og Troskab var Din Tanke,
Lyksalighed Dit Meed.
Alt aanded' Liv og Varme,
Du holdt i Dine Arme
Din skjønne Blomsterpige;
Din Drøm var uden Lige.
Nu har hun Dig forladt!
Og Blomsterne er' døde,
Dybt i Dit Bryst er øde,
Du har ei Ro, ei Smerte,
Tomt er der i Dit Hjerte;
Saa døsigt Taagen ligger
Rundt om det visne Krat.
Du kan ei mere drømme.
O svulm, I vilde Strømme!
Ryst Storm din stærke Vinge,
En anden Qval Du bringe,
Ei denne sløve Hvile!
Send Dødens skarpe Pile,
Dig Straa-Død er forhadt!

Stille! see, hvor Taagen løfter sig høit fra den vaade Vang;

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Hans Christian Andersen

Havfruen ved Samsøe

Det er sildigt alt paa Aft'nen, Stormen stiger meer og meer,
Bølgen vælter sig mod Kysten, hvor man Fiskerhytten seer.
O, der er saa luunt derinde, gamle Mutter sidder her,
Og ved Fyrrepindens Flamme bøder hun paa Garnet der.
Hist i Krogen ligger Katten, den er ei i Ungdoms Vaar,
Sildehoveder den spiser af et gammelt Potteskaar.
Lav er Døren, uden Lukke ryster den ved Stormens Kast,
Skjøndt den nok saa godt er bunden med en gammel Strikke fast.
Hør — nu rasler det derude, gamle Fatter kommer hjem;
Gud skee Lov, han kom den Gamle! Søen er i Aften slem."
Men, hvor han er bleg og stille, Skyer paa hans Pande staae;
Han sin gamle Klædning kaster, tager Søndags-Stadsen paa.
Haaret børster han med Haanden; see, hans Øie ruller vildt;
Undrende hans gamle Qvinde trykker ham i Haanden mildt.
Hende kan han ikke dølge, hvad der driver ham afsted;
Jeg maa bort! til Dannerhoffet; før faaer jeg ei nogen Fred.
Havfruen igjen jeg hørte, det er nu den tredie Gang;
Hvis jeg dvæler længer, vil hun synge snart min Dødningsang.
Hvert af hendes Ord jeg husker, o det klang saa stort, saa smukt!
Snart skal Jubelklokken klinge over Belte, Sund og Bugt,
Og en Prinds skal fødes Danmark, fuld af Snille, fuld af Mod;
Han skal nævnes fjerde Christian, af den oldenborgske Rod.
Under ham vil Danmark blomstre, og hans Værk vil ei forgaae!
Som en Konge, Helt og Fader skal han blandt de Danske staae!"
Saa den gamle Fisker taler, griber Knortestaven fat,
Vandrer saa afsted fra Hytten, frygter ikke Storm og Nat;
Men han skotter sky til Stranden, — aldrig Veien var saa lang -
Havfruen i Dybet dukker; Stormen synger nu sin Sang. -

2
I Røg og Damp staaer Bugt og Sø,
Paa Bølgen glider Havets Mø;
Sin Helt hun seer paa Dækket staae;
Høit om hans Daad vil Harpen slaae:
„Kong Christian stod ved høien Mast
I Røg og Damp.
Hans Værge hamrede saa fast,
At Gothens Hjelm og Hjerne brast;
Da sank hvert fjendtligt Speil og Mast
I Røg og Damp.
Fly, skreg de, fly, hvad flygte kan!
Hvo staaer mod Danmarks Christian,
I Kamp?!"
Fra Fader-Øiet strømmer det røde Helteblod,
Men han har Seiren vundet og hævet Danmarks Mod.
See, Fjendens Skare flygter — og gjennem Sund og Belt
Den glade Havfrue synger om Seiren og sin Helt.

3
Aarhundreder forsvinde i Tidens dybe Grav.

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Hans Christian Andersen

Cometen 1834

Lad Verden tee sig nok saa lærd, foruden som forinden,
Naar først Cometen viser sig, den ryger dog af Pinden.
Saa seer man, den er ei solid, men saa er det for silde,
Nu lapser den sig alt for fælt, og derfor gaaer det ilde.
Ja, hører nu, hvordan det gaaer, og hvad der snart vil hænde,
Thi siden faae vi neppe Tid, at see paa Verdens Ende.

— Omtrent naar Tappenstregen slaaer,
Naar Vægteren paa Gaden gaaer,
Og synger høit mod Skyen,
Mens Flyveposten flagrer over Byen,
Da viser sig Cometen stor og rød,
Men hver Mand troer: „O det har ingen Nød,
Den gaaer nok over!"
Selv Byens Magistrat med denne Tanke sover.
Men ak! Cometen kjender ei til Hvile,
I hvert Minut den løber hundred' Mile;
Den mod vor Jord fremrykker,
Men slaaer os ikke lige strax i Stykker,
Nei, den gjør os en anden stor Fortred,
Den ta'er vor Jord paa Slæbetouget med.

„Ak!" sukke gamle Folk, og falde hen i Daanen:
„Hvi løb den ikke heller af med Maanen!"
— „Und immer weiter, hop, hop, hop!"
Vi fare Alle i Galop;
Men at vor Jord saaledes galoperer,
Just ei generer,
Man holder meget jo af Galopade,
Paa Baller, som paa Østergade;
Man kjender Touren, holder let Balancen;
Men Jorden — ak! den taber Contenancen.
Ved disse nye Spring
Den glemmer reent at dreie sig omkring.

Fra Maribo man hører Klager,
Som Mange megen Skræk indjager;"
Man mærker, det er ilde fat,
Cometen bli'er i Bladet sat.
Men ak! den løber dog afsted,
Og Jordenja, den løber med.

Da mærker man, selv hos det mindste Noer,
At Dandse-Organet i Hjertet boer,
Thi Hjertet hopper fra Bryst til Hals,
Som i Wiener-Vals.
Snart er' vi Solen ganske nær,
Af Hede tabe vi vort Veir;
Enhver gjør Vindmen ak, for lidt.
Med de bekjendte korte Trit,

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
 

Search


Recent searches | Top searches